سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5- جمعیت برحسب جنس، سن و دین
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta