سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 5- خانوارهای معمولی برحسب جنس سرپرست خانوار و تعداد افراد، تعداد افراد با سواد و تعداد افراد بی سواد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta