سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 7- جمعيت بيكار برحسب جنس، سن و سطح سواد
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta