سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 8- زنان 10تا 54 ساله بر حسب سن، وضع زنـاشويی، تعداد فرزندان زنده بـه دنيا آورده در 365 روز گذشته و فرزندان در حـال حاضر زنده زنان حداقل يكبار ازدواج كرده
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3