سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
O0101 - شاخص قیمت و نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، روستایی و کل کشور و درصد تغییرات شاخص به تفکیک استان - سال پایه 1395
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3