سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
جدول 4- جمعيت 6 ساله و بيشتر در حال تحصيل برحسب جنس، سن و دوره ی تحصيلی
این جدول اطلاعاتی توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2019 Favana, Co. Savana Version 5.2.5 beta