سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0303 – نرخ بیکاری استانها به تفکیک سال(جمعیت 15 ساله و بیشتر)
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3