سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0302 – نرخ مشارکت اقتصادی استانها به تفکیک سال و فصل (جمعیت 15 ساله و بیشتر)
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3