سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0307 - نسبت اشتغال استانها به تفکیک سال
این گزارش آمـــاری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3