سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0212- تعداد روستاها، خانوارهای دارای برق و مشخصات تاسیسات برق رسانی به روستاها
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13