سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0220 - تعداد دانش آموزان دوره دوم متوسطه به تفکیک دولتی و غیر دولتی استان تهران- سال تحصیلی99-1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13