سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0103- تعداد انشعاب و حجم فروش آب به تفکیک کاربری در نقاط شهری تحت پوشش شرکت آب و فاضلاب شهری استان تهران- بهار 99
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13