سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0221 - تعداد کلاس مدارس دوره دوم متوسطه شهر تهران - سال تحصیلی 98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13