سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0222 - تعداد کلاس مدارس پسرانه دوره دوم متوسطه به تفکیک جنس شهر تهران - سال تحصیلی 98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13