سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0214 -تعداد کلاس مدارس دوره اول متوسطه به تفکیک جنس استان تهران - سال تحصیلی97-1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13