سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0215- دانش آموزان، کارکنان و امكانات آموزشی دوره دوم متوسطه- سال تحصیلی 94-1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13