سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0205- دانش آموزان، كاركنان و امکانات آموزشی دوره آموزش استثنایی- سال 1393
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13