سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0216- دانش آموزان دوره دوم متوسطه برحسب پايه و شاخه تحصيلی: سال تحصيلی - 1394
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13