سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0207- دانش آموزان، كاركنان و امکانات آموزشی دوره ابتدایی- سال 1394
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13