سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0229- قبول شدگان دوره های نهضت سوادآموزی بر حسب جنس- سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13