سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0206- دانش آموزان و امکانات آموزشی دوره پیش دبستانی- سال 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13