سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0201- دانش آموزان و کارکنان آموزشی دوره های تحصيلی - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13