سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0228- فارغ التحصیلان دوره دوم متوسطه بر حسب شاخه تحصیلی و جنس- سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13