سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0227- تعداد قبول شدگان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه بر حسب جنس-1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13