سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0226- سوادآموزان تحت پوشش دوره های نهضت سوادآموزی در نقاط شهری و روستایی- سال 1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13