سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0212 - تعداد مدارس(آموزشگاه) دوره اول متوسطه به تفکیک جنس و دولتی و غیر دولتی استان تهران - سال تحصیلی99-1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13