سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
٥-٨- ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولدهای نصب شده موسسات تابع وزارت نیرو در محدوده استان
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13