سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0205- تولید ناخالص برق و سوخت مصرفی نیروگاه های حرارتی - سال 1391
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13