سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0107- اطلاعات مربوط به وضع موجود حجم مخازن، طول شبکه توزیع و خطوط انتقال آب در نقاط روستایی سال- 1394
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13