سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0208- موجودی خطوط شبکه انتقال برق- 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13