سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0102- مشخصات تاسیسات آب در نقاط شهری تحت پوشش شرکت‌ آب و فاضلاب - 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13