سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0101- منابع آب های زیرزمینی و مقدار تخلیه سالانه آن ها سال- 1396
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13