سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0204- تولید انرژی برق و مصرف داخلی نیروگاه ها- 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13