سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0202- ظرفیت مولدهای نصب شده و بیشترین قدرت تولید شده در نقطه اوج مصرف نیروگاه های تابع وزارت نیرو - 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13