سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0201- ظرفیت نامی و تولید ناخالص برق مولدهای نصب شده- 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13