سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0202 - تعداد مدارس کلیه دوره های تحصیلی استان تهران- سال تحصیلی 99-1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13