سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0106- ظرفیت منابع تامین آب، حجم تولید و فروش و تعداد انشعاب آب در نقاط روستایی- 1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13