سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0203- ظرفیت مولدهای نصب شده و تولید ناخالص برق نیروگاه های تابع وزارت نیرو، بر حسب شرکت برق منطقه ای، صنایع بزرگ و بخش خصوصی- 1398
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13