سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
R0301 - تعداد تصادفات و مجروحین و متوفیان به تفکیک درون شهری و برون شهری استان تهران - پاییز98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3