سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
G0607 - تعداد طلاق های ثبت شده و میانگین سنی در طلاق و میزان ناخالص طلاق های ثبت شده و میانگین طول مدت زندگی مشترک در استان تهران - پاییز 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3