سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0505 - تعداد و وزن لاشه انواع دام ذبح شده در کشتارگاه های رسمی استان تهران- پاییز 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2021 Favana, Co. Savana Version 5.2.13