سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
C0110 - وضعیت تأسیسات، تصفیه و انتقال آب روستایی استان تهران - پاییز 98
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3