سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0102 - اطلاعات بازرسی های بهداشت حرفه ای و کارگاههای تحت پوشش آن- سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9