سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0401 - تعداد دانشجويان برحسب رشته تحصيلی و جنس- سال تحصیلی 98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9