سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
Q0403 - تعداد اقامتگاه عمومی و ظرفیت آن در استان تهران - سال 1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3