سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
M0402 - تعداد روستاهای با بیش از 20 خانوار - 1395
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9