سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
F0301 - تعداد و مبلغ بیمه نامه صادره، تعداد و مبلغ خسارت پرداختی- سال 97
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9