سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
E0207 - تعداد واحدهای بیمارستانی، پاراکلینیک، دی کلینیک و مراکز بهداشتی و درمانی ملکی و طرف قرارداد تامین اجتماعی
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.7.3