سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0218 - تعداد هنرستان های فنی و حرفه ای به تفکیک جنس و دولتی و غیردولتی استان تهران - سال تحصیلی98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9