سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران
معاونت آمار و اطلاعات
B0208 - تعداد مدارس دوره ابتدایی به تفکیک جنس و دولتی و غیر دولتی استان تهران - سال تحصیلی98-1397
این جدول آماری توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9